Припинення та відновлення розподілу

Послуги з розподілу електричної енергії надаються Користувачу безперервно, крім випадків, передбачених договором про надання послуг із розподілу електричної енергії, Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), Кодексом систем розподілу (КСР).

ВИПАДКИ ПРИПИНЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗГІДНО З КОДЕКСОМ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ:

1) за заявою Користувача:

 • припинення (тимчасове або остаточне) експлуатації електроустановки;
 • продаж/передача прав власності/користування на об’єкт Користувача;
 • інші тимчасові причини припинення електропостачання (виконання будівельних, аварійно-відновлювальних робіт тощо);

2) за зверненням електропостачальника:

 • припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії) у випадках, визначених Правилами роздрібного ринку;

3) за ініціативою ОСР:

 • закінчення строку дії/розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії;
 • несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії;
 • виявлення несанкціонованого відбору електричної енергії Користувачем або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу;
 • наявність заборгованості за несанкціонований відбір електричної енергії;
 • несанкціоноване відновлення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії);
 • невиконання вимог припису уповноваженого представника органу виконавчої влади, на який покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України, щодо усунення незадовільного технічного стану електроустановок Користувачів, який загрожує аварією, пожежею та/або створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню та навколишньому середовищу;
 • недопущення до електроустановок Користувача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або ОСР, на яких покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України та/або договором;
 • порушення Користувачем Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 (далі - Правила охорони електричних мереж), під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі Користувача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких Користувачем порушуються Правила охорони електричних мереж;
 • проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу;
 • проведення системних випробувань;
 • у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР;
 • у разі несвоєчасної сплати замовником остаточного розрахунку відповідно до умов договору про приєднання (для випадків зміни технічних параметрів);

4) за ініціативою адміністратора комерційного обліку:

 • невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених Кодексом комерційного обліку;

5) за форс-мажорних обставин:

 • застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України;
 • аварійні перерви електропостачання.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Припинення повністю або частково електроживлення споживачу здійснюється згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії:

 • оператором системи розподілу за умови попередження споживача не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня відключення;
 • електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дня відключення.

Оператор систем розподілу не розглядає заперечення щодо припинення електроживлення або звернення щодо неправомірності дій електропостачальника від споживачів електричної енергії. Припинення/обмеження розподілу електричної енергії не звільняє Користувача від зобов’язання оплати вартості послуг за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинене. Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Після одержання попередження Користувач зобов’язаний вжити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

Обмеження/припинення розподілу електричної енергії відповідному Користувачу має проводитися за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших Користувачів. У разі відсутності технічної можливості виконання умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших Користувачів (унаслідок застосування відповідної схеми електропостачання) Користувач, надання послуг з розподілу якому має бути обмежене або припинене, зобов’язаний надати доступ до власних електроустановок уповноваженим представникам ОСР для вибіркового відключення струмоприймачів з наступним пломбуванням пристроїв їх підключення.

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.

У разі закінчення строку дії договору або розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії припинення розподілу електричної енергії здійснюється ОСР (без додаткового попередження) протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку дії договору/розірвання договору.

У разі самовільного підключення споживачем струмоприймачів або збільшення величини потужності понад величину, визначену умовами договору з оператором системи, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку, зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок оператора системи та інших споживачів, невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу виконавчої влади, який стосується вищенаведених порушень, оператор системи має право без попередження повністю припинити споживачу електроживлення після оформлення у встановленому Правилами роздрібного ринку електричної енергії порядку акта про порушення.

При виявленні факту приєднання споживачем струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку оператор системи має право припинити електроживлення лише безоблікового приєднання до електричних мереж. Якщо неможливо усунути безоблікове приєднання під час оформлення акта про порушення, припиненню електроживлення підлягає об’єкт споживача в цілому, про що зазначається в акті.

Розподіл та постачання електричної енергії припиняється шляхом здійснення відключення електроустановки споживача, якщо такий є споживачем постачальника «останньої надії» та не уклав договір із новим електропостачальником по закінченню терміну договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

Обмеження або припинення постачання електричної енергії захищеним споживачам здійснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У періоди, визначені порядком захисту вразливих споживачів, встановленим Кабінетом Міністрів України, забороняється відключення електроустановок вразливих споживачів через заборгованість.

Початок періоду захисту вразливих споживачів від відключення не є підставою для відновлення постачання електричної енергії вразливому споживачу, електроустановка якого була відключена в інші періоди із дотриманням процедури, передбаченої ПРРЕЕ.

Електроживлення електроустановок споживача може бути тимчасово припинене оператором системи для проведення планових робіт, пов'язаних з ремонтом устаткування та/або підключенням електроустановок нових споживачів. У разі виникнення аварійних ситуацій в електроустановках оператора системи електроживлення електроустановок споживача може бути припинене на час, що не перевищує визначений Правилами улаштування електроустановок для струмоприймачів споживача відповідної категорії.

Про дату, час та тривалість тимчасового припинення постачання електричної енергії оператор системи повідомляє споживачів та електропостачальників на вебсайті оператора системи не пізніше, ніж за 10 днів до дня його здійснення.

ОСР має право припиняти/обмежувати розподіл електричної енергії на час проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу та проведення системних випробувань, здійснивши відповідні погодження та попередження відповідно до вимог Кодексу. У цьому випадку при отриманні від ОСР вимоги про самостійне обмеження/припинення споживання електричної енергії Користувач (споживач електричної енергії) зобов’язаний виконати вимогу ОСР та самостійно обмежити/припинити споживання електричної енергії.

У разі введення одного з графіків (ГАВ, ГПВ, СГАВ, АЧР, САВН), заходи з припинення або обмеження розподілу електричної енергії споживачеві мають здійснюватися шляхом поетапного обмеження для можливості завершення технологічного циклу виробництва та поступового розвантаження струмоприймачів до заданого рівня (з урахуванням вимог безпеки/аварійний рівень). Необґрунтоване невиконання споживачем заданих обсягів обмеження або самовільне переведення навантаження, заведеного під ГАВ, ГПВ, СГАВ, АЧР та САВН, на інші джерела живлення системи розподілу дає ОСР право після попередження споживача про невиконання встановленого режиму та невжиття ним заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин відключити споживача від джерела електропостачання. Відповідальність за можливі негативні наслідки такого відключення покладається на споживача.

Електроживлення електроустановки може бути припинене оператором системи за заявою власника цієї електроустановки у зазначений заявником термін (за погодженням з оператором системи) та на погоджений електропостачальником строк (який визначається власником електроустановки) після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з відключення.

ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Відновлення тимчасового припинення/обмеження розподілу електричної енергії здійснюється оператором систем розподілу за зверненням Користувача протягом 5 робочих днів з дати оплати послуги з відновлення електроживлення.

Відновлення електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинене з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 ПРРЕЕ, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення ініціатор такого відключення повідомляє оператора системи в день отримання такої інформації.

Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем.

У разі припинення електроживлення побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію, побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення та відновлення електроживлення ініціатору цих робіт у таких випадках:

 • станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший, ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • побутовим споживачем протягом двох розрахункових періодів, що передують дню відключення, здійснено повну оплату спожитої електричної енергії.

Відновлення електроживлення електроустановки, яка була відключена за заявою її власника, здійснюється за заявою власника цієї електроустановки протягом 5 робочих днів після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з підключення.

Звернення
Залишились питання?
error-icon
Помилка!

Нажаль, сталася помилка.

Спробуйте ще раз.

success-icon
Дякуємо!

Ваше повідомлення успішно надіслано.

Скоро ми надамо відповідь

Дякуємо!

Ваше повідомлення успішно надіслано.

Скоро ми надамо відповідь